Grande poesia su I poeti sono vivi.

                                                                                                     A Goliarda Sapienza

Ava decianni,
ca m’abbruciu,
ca ‘nfestu na casa
e llordu cucini,
ma ancora u viziu i friiri,
nun m’aju livatu:
ca certu,
cchi fimmina si
suddu nun sai friiri ?
Picchì i masculi su comu
Ddì pisci scunchiuruti
– usu miruzzu –
can un sanu i nenti,
e sulu na fimmina
– ca ‘nfarina e chianta focu,
i ppò prisintari a taula;
sulu ca a frittura
‘ntuppa arterii
jetta pisanti
aggruppa
acchiana:
ma chistu a niautri fimmini
ni piacia scurdarinnillu,
e ni dicemu quasi priannu
ca si campa na vota sula,
si mangia soccù s’attrrova
e c’abbasta

View original post 174 altre parole

Annunci